5. Samorządna Łódź. Miasto dla mieszkańców! - Klaudia Domagała

Łódzki samorząd jest podatny na zewnętrzne naciski w wielu dziedzinach. Pochodzą one zarówno z poziomu władzy centralnej w Polsce, jak i brukselskich eurokratów. Co gorsza, w niedalekiej przyszłości działania te w wielu aspektach już wkrótce mogą bezpośrednio wpływać na łodzian:

 • Strefy Wykluczenia Transportowego (tzw. Strefy Czystego Transportu, których próby wprowadzenia mają już miejsce w Warszawie i Krakowie)
 • Cele Agendy 2030 oraz C40 Cities dążące m.in. do ideologicznego i często bezalternatywnego ograniczania ruchu samochodów oraz ograniczania wolności mieszkańców
 • Zakaz samochodów spalinowych od 2035 roku

Ponadto zauważamy, że problemy mamy także na „łódzkim podwórku”. Stopniowo ograniczany jest wpływ i decyzyjność Rad Osiedli, a rola lokalnych społeczności marginalizowana. Władze Łodzi ignorują między innymi problemy ościennych dzielnic, a składane im obietnice nie są realizowane. Obniża to wiarygodność Łodzi, a także zmniejsza poczucie lokalnej przynależności do wspólnoty mieszkańców.


Nasze propozycje.

Osiedla decydują. Silne lokalne społeczności.

Wprowadzimy szereg działań mających na celu zwiększenie głosu lokalnych wspólnot i przywrócenie im decyzyjności. Przestańmy bać się mieszkańców!

 • 10% dochodów miasta Łodzi do dyspozycji Rad Osiedli.
 • Władze miasta będą miały obowiązek spotkania się raz na pół roku z każdą z 36 Rad Osiedla w celu przedyskutowania bieżących spraw.
 • Obowiązkowe konsultacje Miejskiej Pracowni Urbanistycznej z Radami Osiedli w trakcie sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego.
 • Obligatoryjne opiniowanie przez Rady Osiedla wniosków do Budżetu Obywatelskiego z terenu danego osiedla.
 • Obowiązek odniesienia się Rady Miejskiej Łodzi do uchwał Rad Osiedli
 • Uczestniczenie Rad Osiedla w odbiorach robót należących do zadań zlecanych i finansowanych przez Urząd Miasta Łodzi, realizowanych na obszarze osiedla, ze szczególnym uwzględnieniem zadań realizowanych w ramach środków wydzielonych do dyspozycji osiedli.
 • Uczestniczenie przedstawicieli Rad Osiedla w wizjach lokalowych w zakresie lokali mieszkalnych będących w zasobach Miasta zlokalizowanych na obszarze osiedla.
 • Możliwość zgłaszania przez mieszkańców swoich pomysłów i propozycji mikroinwestycji do Rady Osiedla. Podczas zatwierdzania Budżetu na dany rok Rada Osiedla jest zobowiązana wybrać w drodze głosowanie te, które zostaną uznane za kluczowe dla dzielnicy i opublikować cały protokół z kosztorysem i wszystkimi projektami do wglądu publicznego.
Władza w Łodzi musi „zejść na ziemię”. Zacząć znowu być wśród mieszkańców, słuchać ich głosu i rozwiązywać bieżące problemy. To możliwe!

Łódź – miasto wolności!

Sprzeciwiamy się sztucznym i nie wynikającym z realnych potrzeb lokalnej społeczności ograniczeniom m.in. w transporcie. Uważamy, że potencjalne zakazy wjazdu do centrum Łodzi starszych aut zaszkodzą nie tylko lokalnym przedsiębiorcom, ale także najbiedniejszym mieszkańcom naszego miasta: ograniczą ich możliwości rozwoju, zwiększą koszty życia, utrudnią codzienne funkcjonowanie. Chcemy, aby łodzianie sami decydowali o tym jakim środkiem transportu będą podróżować po mieście. Jeśli chcemy ograniczać ruch aut w centrum Łodzi należy dać kierowcom alternatywę w postaci wygodnych wewnątrzmiejskich obwodnic i dróg przelotowych, a nie zmuszać ich do tego zakazami, ograniczeniami i nowymi opłatami.

Łódzki Publiczny Rejestr Umów

Z uwagi na zmianę przepisów wprowadzających nowelizację ustawy o finansach publicznych, wejście publicznego rejestru umów przesunięto na termin 1 stycznia 2026 r. Jednakże powyższe nie jest przeszkodzą, aby to rozwiązanie wprowadzić w Łodzi zdecydowanie wcześniej. Wprowadzimy w Łodzi publiczny rejestr umów, w którym znajdą się następujące informacje:

 1. numer umowy;
 2. datę i miejsce zawarcia umowy;
 3. okres obowiązywania umowy, w tym termin wykonania prac budowlanych oraz poszczególnych ich etapów;
 4. oznaczenie stron umowy, w tym przedstawicieli stron;
 5. określenie przedmiotu umowy;
 6. wartość przedmiotu umowy;
 7. informacje o źródłach i wysokości współfinansowania przedmiotu umowy;
 8. informacje o sposobie prawidłowego zabezpieczenia umowy, w tym nałożonych kar umownych;
 9. osobę odpowiedzialną za nadzór nad pracami z ramienia UMŁ;
 10. sprawozdania z zaawansowania wykonania umowy, w tym zastosowanych kar umownych.

Wsparcie dla przedsiębiorców i mieszkańców z remontowanych obszarów

Urząd Miasta Łodzi powinien ponosić odpowiedzialność za utrudnienia wynikające z przeprowadzanych prac remontowych. Sytuacja w której otwieramy daną ulicę lub plac po przebudowie, jednocześnie obserwując dziesiątki pustych lokali które zbankrutowały w trakcie prac, nie powinna mieć miejsca. Poza sprawnymi remontami i bieżącym nadzorem postulujemy:

 • Ulgi w czynszach dla przedsiębiorców i mieszkańców zajmujących lokale miejskie
 • Bezpłatne parkowanie w łódzkiej Strefie Płatnego Parkowania dla mieszkańców, którzy nie mają możliwości wjazdu na swoją posesję z powodu trwających prac remontowych
 • Tworzenie tymczasowych parkingów w okolicach remontowanych ulic, w tym wyznaczenie wygodnych miejsc dla dostawców i klientów
 • Gwarancję pełnej dostępności do lokali usługowych i mieszkań wzdłuż remontowanych ulic, w tym dostępności dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową, zapisaną w umowach.
 • Bezpłatną pomoc prawną dla przedsiębiorców pokrzywdzonych przez trwający remont ulic, w tym najemców lokali prywatnych. Jeśli radykalny spadek obrotów jest efektem prowadzonych przez miasto prac, to Urząd Miasta Łodzi powinien poczuwać się do odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności finansowej. Skończymy z przerzucaniem kosztów na łodzian i przedsiębiorców.

Jako kandydat na prezydenta Łodzi oferuję bezpłatne konsultacje prawne dla przedsiębiorców pokrzywdzonych przez przedłużające się remonty w Łodzi. Wypełnij formularz i zapisz się, jeśli potrzebujesz wsparcia lub chcesz starać się o odszkodowanie: www.KlaudiaDomagala.pl/PomocPrawna 

Bezpłatne konsultacje prawne dla mieszkańców. Zajmujemy się tym, co zaniedbał Urząd Miasta Łodzi!

Bezpieczni łodzianie

Publicznie dostępna dla każdego mieszkańca Łodzi mapa schronów na wypadek sytuacji kryzysowych i konfliktów, poprzedzona szczegółową ewidencją tych obiektów (przy współpracy ze służbami, spółdzielniami, wspólnotami i podmiotami prywatnymi) wraz z określeniem ich stanu. Ustalenie stałej pozycji budżetowej polegającej na budowie, modernizacji i bieżącym utrzymaniu miejskich schronów. Sposób ich użytkowania w czasie pokoju powinien być dowolny (np. parking rowerowy czy sale konferencyjne na wynajem) pod warunkiem, że w ciągu maksymalnie 48 godzin istnieć będzie możliwość przygotowania ich do pełnienia swojej podstawowej funkcji. Podobne rozwiązania funkcjonują w innych państwach europejskich.


Kontynuuj czytanie programu „Łódź sercem Polski”.
Wybierz kolejny rozdział:

Wesprzyj moją kampanię na prezydenta Łodzi!

Materiał wyborczy KWW Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy

Kampania na bieżąco!
Dla mediów