2. Mieszkania, zdrowie, edukacja, sport - Klaudia Domagała

Zadania samorządu to nie tylko infrastruktura, ale też szereg innych aspektów, w tym wynikających ze zobowiązań ustawowych:

 • mieszkania komunalne
 • placówki edukacyjne (żłobki, przedszkola, szkoły)
 • placówki zdrowotne (szpitale, przychodnie)
 • obiekty sportowe (sport profesjonalny: stadiony piłkarskie, stadiony żużlowe, stadiony wielofunkcyjne i lekkoatletyczne, hale widowiskowo-sportowe)
 • obiekty sportowe (sport amatorski: boiska, hale sportowe, baseny)
 • spółki miejskie, m. in. Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta
 • obiekty rekreacyjne (ZOO, Orientarium, place zabaw, parki, aquapark)

Samorząd, czy nam się to podoba czy nie, ma nałożone przez władzę centralną na swoje barki bardzo konkretne zobowiązania, a na część z nich otrzymuje subwencję, m. in. subwencję oświatową. Kompleksowe reformy np. systemu edukacji czy ochrony zdrowia są do rozwiązania na szczeblu krajowym. To co należy i można zrobić to racjonalizacja zarządzania łódzkim majątkiem i łódzkimi instytucjami.


Nasze propozycje.

Zadbane kamienice, koniec katastrof budowlanych

Zarządzając miastem chcemy postawić na bieżące utrzymanie miejskiego majątku zamiast wyłącznie dużych, kompleksowych inwestycji. Największą bolączką Łodzi jest fakt skupienia się na dużych, PR-owych inwestycjach, zamiast utrzymania istniejącej tkanki w niepogorszonym stanie. Dotyczy to praktycznie całej łódzkiej infrastruktury. Remont jednej zabytkowej kamienicy za kilkadziesiąt milionów złotych, która zapewnia mieszkania 27 rodzinom (jak przy ul. Legionów 37A), pochłania praktycznie cały budżet na remonty np. dachów, okien, drzwi czy instalacji w dziesiątkach, a nawet setkach innych budynków. Co więcej: zaniedbania powoduje radykalne obniżenie standardu mieszkań, szybką degradację budynków (m. in. mokną stropy), a co za tym idzie znacznie zwiększenie kosztów późniejszego remontu. W wielu przypadkach taka kamienica remontu już nie doczeka, bo zostaje wyłączona z użytkowania, wyburzona lub sama się zawali, czego przykład widzieliśmy w ostatnich latach przy ulicach Rewolucji 1905 roku oraz ulicy Kilińskiego. Co więcej: te przypadki wygenerowały dodatkowe koszty w postaci zamkniętych ulic w ich pobliżu, konieczności zamknięcia linii tramwajowych, a w efekcie także strat pobliskich przedsiębiorców. Efekt domina wywołany przez całkowicie złe podejście. Dlatego odrzucamy strategię mówiącą o tym, że lepiej wyremontować kompleksowo konkretną kamienicę za wszelką cenę, gdyż odniesie to lepszy efekt PR-owy i ładniej wygląda to na zdjęciach. Uznajemy, że pilny remont dachu na wielu obiektach za tą samą kwotę przyniesie docelowo większą wartość dodaną i większe oszczędności – które można będzie przeznaczyć na dalsze prace remontowe, w tym kompleksowe prace w przyszłości. Musi na nie być nas stać.

Łódzki majątek zasługuje na lepsze utrzymanie, w szczególności bieżące. Wiemy jak to zrobić. Proponujemy konkretne programy i rozwiązania.

Program Łódzkie Mieszkanie

Postulujemy mieszkania komunalne i socjalne w tanich i dostosowanych do potrzeb budynkach, a nie w zabytkowych, drogich w utrzymaniu kamienicach. Sytuacja w której miejskie mieszkania lokowane są w remontowanych za dziesiątki milionów złotych budynkach, a czynsz w nich nie wystarcza nawet na ich bieżące utrzymanie, jest niedopuszczalna. To po pierwsze niegospodarność, po drugie powoduje degradację stanu technicznego budynków świeżo po remoncie. W dodatku są to często mieszkania bez windy, bez parkingów, z niewygodnymi i niedostosowanymi do potrzeb układami mieszkań. Dlatego wyremontowane zabytkowe budynki, bądź poszczególne mieszkania i lokale usługowe, powinny być sprzedawane na wolnym rynku. Do rozważenia są dodatkowe obostrzenia takie jak konieczność zamieszkiwania, płacenia podatków w Łodzi lub prowadzenia działalności gospodarczej w danym miejscu przez okres kilku lat, aby uniknąć spekulacji. Dochody ze sprzedaży nieruchomości powinny być przeznaczane na wydzielony fundusz, który wydać je mógłby na dwa cele:

 • Remont kolejnych zabytkowych kamienic
 • Budowę tanich i dostosowanych do potrzeb (windy, miejsca parkingowe, ogrzewanie, wysokość mieszkań), zgodnych z prawem mieszkań komunalnych i socjalnych. W perspektywie kilkunastu lat umożliwi to rozwiązanie problemu „kolejki” oczekującej na otrzymanie mieszkania, radykalnie poprawi standard mieszkań dla mieszkańców lokali komunalnych, pozwoli na utrzymywanie niskich czynszów, zwiększy liczbę wyremontowanych zabytkowych budynków (a często uratuje je przed wyburzeniem), umożliwi „plombowanie” łódzkich pierzei przez budowę nowych budynków w tych miejscach. Ponadto chcąc utrzymać nowe budynki w stanie niepogorszonym z całą surowością egzekwowane będą przypadki dewastacji i niszczenia nieruchomości i lokali komunalnych i socjalnych.

Program „Mieszkanie i lokal za remont”

Program skierowany zarówno do mieszkańców, jak i łódzkich przedsiębiorców:

 • Zaoferujemy łodzianom puste lokale komunalne w ramach zasady mieszkanie za remont, jednocześnie odliczając 50% kosztu remontu od czynszu płaconego przez lokatora.
 • Wprowadzimy program lokali usługowych dla firm i organizacji pozarządowych za remont, a koszt miesięcznego czynszu przez pierwsze 5 lat wyniesie 1 zł. Do rozważenia ustalenie kryteriów dla ubiegających się o nie firm.

Mamy ponad 200 lokali miejskich usługowych, dostępnych w trybie bezprzetargowym. Zazwyczaj są one w złym stanie technicznym. Zmieńmy to! Oddajmy te lokale przedsiębiorcom i organizacjom pozarządowym do użytkowania. W zamian za remont zwolnimy ich z czynszu. Te lokale i tak stoją puste, generują tylko koszty. Skorzysta na tym miasto: zaoszczędzi na remoncie. Skorzystają na tym przedsiębiorcy: będą zwolnieni z czynszu. Obudzimy energię przedsiębiorczych łodzian!

Racjonalne zarządzanie miejskim zasobem nieruchomości

Szybkie zmiany, pozytywny efekt! Proponujemy:

 • Wydzielenie zasobu socjalnego z zasobu komunalnego
 • Całkowite wyjście miasta z budynków w których są założone Wspólnoty Mieszkaniowe
 • Lokale w zasobie zrewitalizowanym – pierwszeństwo dla najemców zweryfikowanych, czyli obecnie wynajmujących i wolnych od zaległości.
 • System CRM do zarządzania zasobem, najemcami i płatnościami.
 • Stworzenie ewidencji dla poszczególnych nieruchomości – rozliczenia wpływów i wydatków, dzięki której najemcy będą wiedzieć na co zostały przeznaczone ich czynsze.
 • Stworzenie ogólnodostępnego rejestru mieszkań komunalnych i socjalnych. Bieżący nadzór i sprawdzanie czy najemcy na przestrzeni lat nie stracili prawa do najmu lokalu komunalnego na przykład z powodu objęcia własności w innej nieruchomości.
 • Sprawna windykacja lokali zajmowanych bez prawa do lokalu.

Edukacja i zdrowie w rękach łodzian

Ułatwimy procedury tworzenia nowych placówek edukacyjnych i zdrowotnych, zlikwidujemy zbędne bariery biurokratyczne. Będziemy wspierali przedsiębiorców w tych działaniach, aby już nigdy w przyszłości nie dopuścić do sytuacji, w której nowo wybudowany szpital musi się zamknąć z powodu braku kontraktów z NFZ. W Łodzi taka sytuacja miała miejsce w przypadku szpitala ginekologiczno-położniczego Pro-Familia przy ulicy Niciarnianej. Zaproponujemy dyrektorom oraz wszystkim zainteresowanym przejmowanie dotychczasowych placówek edukacyjnych, w szczególności tych, które Urząd Miasta Łodzi planowałby zlikwidować lub ograniczyć ich działanie. Wierzymy, że niepubliczne placówki stworzą znacznie bardziej konkurencyjną ofertę dla łodzian dostosowaną do potrzeb XXI wieku. Widzimy to na przykładzie Szkoły Podstawowej im. św. Ignacego Loyoli, która lokując się w budynku po zamkniętym gimnazjum w kilka lat stała się jedną z najlepszych szkół podstawowych w mieście. Pozwólmy mieszkańcom i przedsiębiorcom działać!

Zawodowy sport, profesjonalne warunki

Rozbudowa obiektów sportowych przeznaczonych na cele sportu profesjonalnego jest możliwa, o ile jest to uzasadnione realną potrzebą wynikającą z zapełnienia obiektu. Oczekujemy, że dany klub przedstawi konkretne analizy w tym zakresie. Ponadto miasto musi mieć zagwarantowany zwiększony przychód z wynajmu obiektu przez klub, aby móc uznać te działania za inwestycję, a nie dodatkowy koszt dla budżetu

Sport i ruch to zdrowe miasto!

Proponujemy rozbudowę lub budowę nowych komercyjnych obiektów rekreacyjnych, gdy dotychczasowe wyczerpują swoją przepustowość i jednocześnie przynoszą realne zyski. Dotyczy to m. in. spółki AquaPark Łódź przynoszącej rok do roku wielomilionowe dochody do budżetu miasta. Środki te powinny być przeznaczone nie tylko na dalszą rozbudowę obiektu (która ma miejsce), ale także poszerzenie oferty o nowe lokalizacje np. aquapark we wschodniej części miasta.

Racjonalizacja inwestycji na obrzeżach Łodzi

Zaplanujemy i przeprowadzimy zgodnie z aktualnymi potrzebami inwestycje w infrastrukturę i usługi miejskie. Dotyczy to szczególnie osiedli obrzeża Łodzi w których szybko przyrasta ludność (nowe budownictwo domów jednorodzinnych i osiedla deweloperskie). Obecnie w wielu przypadkach nie idą za tym jakiekolwiek większe inwestycje, które odpowiadałyby potrzebom nowych mieszkańców, np. rozbudowa szkół, budowa świetlic, budowa podstawowej infrastruktury czy oświetlenia.

Łódź miastem przyjaznym inwestorom: jasna sytuacja własnościowa, plany zagospodarowania, mniej biurokracji. Otwórzmy się na prywatny kapitał!

Wygodne inwestycje: MPZP, pewna własność

Przyspieszmy realizację Miejskich Planów Zagospodarowania Przestrzennego. Wyprostujmy sytuację własnościową miejskich działek i nieruchomości. Zajmijmy się wyburzeniami nie będących zabytkami pustostanów, aby zaoferować te działki na sprzedaż pod nowe inwestycje. Uważamy, że w Urzędzie Miasta Łodzi powinna istnieć komórka mająca jeden długofalowy cel: aby każda łódzka działka i nieruchomość miała jasną sytuację prawną. To często działania wieloletnie, ale w długiej perspektywie przynoszące dobre efekty. Pokazał to przykład narożnika ulic Zachodniej i Ogrodowej, gdzie wiele lat temu rozpoczęto tego rodzaju kroki, pojawił się poważny inwestor, nowy biurowiec w pierzejowej zabudowie, nowe miejsca pracy. To dobry kierunek, którym chcemy podążać.


Kontynuuj czytanie programu „Łódź sercem Polski”.
Wybierz kolejny rozdział:

Wesprzyj moją kampanię na prezydenta Łodzi!

Materiał wyborczy KWW Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy

Kampania na bieżąco!
Dla mediów